Политика за защита на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
I. Въведение
1.1 Целта на тази политика е да се представят правилата за обработка на лични данни в „Адвенчър Мания“ ООД.
1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.
1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.
II. Дефиниции
Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;
Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;
III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за получаване на нашите оферти от интернет страницата, Вие ни предоставяте електронен адрес;
1.2 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме: Име и фамилия, e-mail адрес, телефон, предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст
1.3 Когато правите резервация, ние събираме:
Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail адрес, дата на раждане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.
1.4 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуги, ние събираме:
Имена, ЕГН, адрес; данни за паспорт/лична карта и валидност на документа;
Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
Данни за контакт - телефон, e-mail
Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване.
Всякакви специални изисквания за хранене - медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
IV. Принципи при обработването на лични данни
4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.
4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.
4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.
4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.
4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.
V. Цел и правни основания на обработването на лични данни
„Адвенчър Мания“ ООД обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.
„Адвенчър Мания“ ООД обработва лични данни за следните конкретни цели:
5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от „Адвенчър Мания“ ООД. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на „Адвенчър Мания“ ООД необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
а/сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
б/резервация и издаване на самолетни билети;
издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
в/Сключване на застраховка „Отмяна на пътуване“
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в офиса на „Адвенчър Мания“ ООД, на телефонен номер или на електронен адрес, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на „Адвенчър Мания“ ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на „Адвенчър Мания“ ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и „Адвенчър Мания“ ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на „Адвенчър Мания“ ООД.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб страницата или b2b платформата на „Адвенчър Мания“ ООД.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на „Адвенчър Мания“ ООД.
5.2 В изпълнение на законови задължения „Адвенчър Мания“ ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.
5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
„Адвенчър Мания“ ООД изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от „Адвенчър Мания“ ООД.
Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:
а/наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
б/съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
в/защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
г/за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)
VI. Обхват на обработваните лични данни
Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност „Адвенчър Мания“ ООД типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.
VII. Получатели на лични данни
„Адвенчър Мания“ ООД предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:
а/физически лица, за които се отнасят данните;
б/физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от „Адвенчър Мания“ ООД, попадащи в някоя от следните категории: авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; хотели, резервационни системи за хотели; круизни компании, резервационни системи за круизи; туроператори; застрахователни и асистанс компании; компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети;
в/трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на „Адвенчър Мания“ ООД или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
г/банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
д/лица, които по възлагане на „Адвенчър Мания“ ООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
е/охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на „Адвенчър Мания“ ООД в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
ж/лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
з/консулски служби;
и/НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
й/служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
к/КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "„АДВЕНЧЪР МАНИЯ“ ООД" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.
Във връзка със специфичния характер на предлаганите от „Адвенчър Мания“ ООД услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.
Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.
Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.
VIII. Време за обработка и съхранение
Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:
8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
а/за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата в случаите, когато не са включени самолетни билети; 5 години от датата на приключване на услугата в случаите, когато са включени самолетни билети;
б/за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
в/за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
г/за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
д/за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
„Адвенчър Мания“ ООД изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност.
В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.
IX. Права на субектите на лични данни
9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от „Адвенчър Мания“ ООД информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
а/категориите лични данни, които се обработват;
б/целите на обработването;
в/получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
г/когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
д/съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
е/правото на жалба до надзорен орган;
ж/когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
з/съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.
9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които „Адвенчър Мания“ ООД обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.
9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието „Адвенчър Мания“ ООД преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е „Адвенчър Мания“ ООД да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от „Адвенчър Мания“ ООД).
9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на „Адвенчър Мания“ ООД, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако „Адвенчър Мания“ ООД не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай „Адвенчър Мания“ ООД незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.
9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от „Адвенчър Мания“ ООД изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а „Адвенчър Мания“ ООД е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
а/личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
б/съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
в/субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и „Адвенчър Мания“ ООД няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
г/личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
д/личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно „Адвенчър Мания“ ООД няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
а/за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
б/за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на „Адвенчър Мания“ ООД;
в/по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
г/за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
д/за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от „Адвенчър Мания“ ООД временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
а/когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на „Адвенчър Мания“ ООД да провери точността на личните данни;
б/когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
в/когато „Адвенчър Мания“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
г/когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на „Адвенчър Мания“ ООД имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи „Адвенчър Мания“ ООД може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.
9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на „Адвенчър Мания“ ООД, когато:
а/„Адвенчър Мания“ ООД обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и „Адвенчър Мания“ ООД; и
б/обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от „Адвенчър Мания“ ООД към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.
9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че „Адвенчър Мания“ ООД обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.
X. Мерки за сигурност
„Адвенчър Мания“ ООД предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания чрез:
а/Използване на защитени уебсайтове;
б/Извършване на прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
в/Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Направили сме всички необходими усилия, за да обезпечим прилагането на нужните мерки за защита на Вашата информация.
ИЗМЕНЕНИЯ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА
Всички изменения на настоящата политика ще бъдат публикувани на нашия уебсайт, в нашата брошура и/или ще се предоставят при поискване.