Общи условия

Общи условия за туристически пакет

1.ОБХВАТ
Общите условия уреждат предоставянето на услуги по договор за туристически пакет от ТУРОПЕРАТОРА „АДВЕНЧЪР МАНИЯ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хубча", № 16, ет.1, ЕИК: 203316490, ДДС номер BG203316490, свидетелство за регистрация на туроператор номер № РКК-01-7367/05.02.2015г 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
a. „ТУРОПЕРАТОР“ - лице, регистрирано по реда на този закон и вписано в регистъра натуроператорите и туристическите агенти за упражняване на туроператорска дейност, което изготвя туристически пакети и ги продава или предлага за продажба пряко или чрез посредничеството на друг търговец, или съвместно с друг търговец, или което предава данните на ПЪТУВАЩИЯ на друг търговец в съответствие с § 1, т. 67, буква "б",подбуква "дд" от допълнителните разпоредби.
б. „ПОТРЕБИТЕЛ“ - лице, което желае да сключи договор за туристически пакет или което има право да пътува въз основа на такъв договор.
в. “ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА” е посещаване на туристически обекти с екскурзовод.
г. “СВОБОДНО ВРЕМЕ” в туристическата програма е такова време, през което запътуващите не се предвижда програма, не се обслужват от екскурзовод и няма организирани мероприятия.
д. „ЕКСКУРЗИЯ“ в туристическата програма е последователно посещаване на едно илиразлични населени места с или без нощувки в различни места за настаняване попредварително зададен маршрут с цел опознавателен туризъм и с обслужване отекскурзовод.
e. „ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАКЕТ“ е началото на изпълнението на всяка от туристическите услуги, включени в туристическия пакет.
ж. "НЕПРЕОДОЛИМИ И ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА" са обстоятелства, които са извън контрола на страната, която се позовава на тях, и последиците от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване.
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
3. ТУРОПЕРАТОРЪТ пряко, чрез уебсайта или чрез своите туристически агенти предоставя стандартна оферта с информацията по чл. 82, ал. 1, т. 1-9 от Закона за туризма.
4. ТУРОПЕРАТОРЪТ е обвързан от офертата си по т.3 до изчерпване на предвидените места за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата.
5. Ако пътуването по офертата е обвързано с набиране на минимален брой участници, посочен в нея, ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява почиващия в определения в нея срок, когато този брой не е набран, поради което договорът за туристически пакет ще бъде прекратен.
6. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя преддоговорната информация, като уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ по ясен, разбираем и видим начин преди сключването на договора за туристически пакет. Информацията по чл. 82, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 7 от Закона за туризма може да се променя по изрично писмено споразумение между страните.
РЕЗЕРВАЦИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
7. Резервацията представлява писмено заявление на ПЪТУВАЩИЯ, че желае да се запише за определено пътуване, предлагано от ТУРОПЕРАТОРА, и се извършва чрез:
• заявка чрез резервационната система на сайта на ТУРОПЕРАТОРА
• заявка по телефон или чрез социалните мрежи – Фейсбук, Инстаграм и други
Резервацията се счита извършена при получаване на номер на резервация от ТУРОПЕРАТОРА.
8. След извършване на резервацията и сключване на договора за туристически пакет, ПОТРЕБИТЕЛЯ получава екземпляр от подписания между двете страни договор.
9. Преди сключването на договора за туристически пакет:
а. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да декларира в писмен вид, ако услугата ще се ползва от ПЪТУВАЩ с ограничена подвижност, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ е посочил, че пътуването е подходящо за лица с ограничена подвижност, като впише съответните обстоятелства в договора.
б. В случай, че ПЪТУВАЩИЯТ има специфични потребности или изисквания, излизащи извън обхвата на предлагания пакет, по отношение на храна, настаняване, начин на придвижване и други, той трябва да ги предяви при попълване на договора за пътуване. ТУРОПЕРАТОРЪТ преценява дали може да се съгласи с изпълнението им или не и ако не се постигне съгласие, специалните изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се включват в договора.
10.а. В договора се включват:
основен пакет предплатени услуги, които се покриват от цената на пътуването - настаняване, хранене и транспортиране;
и допълнителни услуги, които се включват по желание на всеки ПЪТУВАЩ и подлежат на допълнително заплащане, а именно: услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водно атракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.
б. Ако не е уговорено друго, счита се, че допълнителните услуги следва да се заявят и
предплатят от ПОТРЕБИТЕЛЯТ най-късно до 14 дни преди началото на пътуването.
в. В цената на пътуването не са включени следните разходи: курортна такса, градска такса, цената на входните билети за туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на обществен превоз за някои градове, консумираните напитки в автобусите или самолетите (освен в случаите, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/ почивка).
11. Ако не е посочено друго в договора за организирано туристическо пътуване, се счита, че категорията на заведенията за хранене е равна на тази на местата за настаняване за съответния ден престой.
12. За да обозначи броя хранения за всяка нощувка престой и тяхното разположение във времето, ТУРОПЕРАТОРЪТ използва следните обичайни за хотелиерството и ресторантьорството абревиатури:
a. BB – нощувка с включена закуска
b. HB (полупансион) – нощувка с включени закуска и вечеря
c. FB (пълен пансион) – нощувка с включени закуска, обяд и вечеря
d. All - пълен пансион + консумация на бара и други, в зависимост от мястото за настаняване.
13. ПЪТУВАЩИЯТ има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, след като е отправил до ТУРОПЕРАТОРА предизвестие на траен носител в 7 дни срок преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
14. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.
15. ТУРОПЕРАТОРЪТ информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните разходи по прехвърлянето.
16. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на лицето, което прехвърля договора за туристическия пакет, доказателства за разходите, таксите или за другите допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето на договора за туристически пакет.
ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ
17. Обявените цени са в лева.
18. Цените за ранни записвания важат при потвърдено пътуване в сроковете, посочени в съответната оферта.
19. За редовни клиенти, пътували поне веднъж с ТУРОПЕРАТОРА за съответната година, се полагат отстъпки върху общата цена на пътуването, без допълнителните услуги.
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
20. В срок от 2 работни дни от подписването на договора за организирано туристическо пътуване ПЪТУВАЩИЯТ заплаща първоначална вноска в размер, посочен в договора.
21. Остатъкът до пълната сума трябва да бъде внесен в срок до 30 дни преди датата на
първата услуга, ако не е договорено друго.
22. Плащането се извършва по банков път по сметката в лева в „Уникредит Булбанк „АД :
IBAN: BG15UNCR70001523448529
BIC: UNCRBGSF
Основание за превода: Номер на договора и име на програмата
23. При записване в последния момент цялата сума се заплаща в момента на резервацията и сключване на договора.
24. При спорове относно плащанията, фактът на извършеното плащане се удостоверява с надеждно оформен документ /касов бон или платежно нареждане/.
ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО
25. При пътуване извън България ПЪТУВАЩИЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие с законите на посещаваната страна и на Република България, които да са в срока на валидност за периода на пътуването или съгласно изискванията на посещаваната страна.
26. Необходими документи при задгранични пътувания:
a. Валиден задграничен паспорт и медицинска застраховка за периода на пътуването.
б. За страните от ЕС, с които България е в безвизов режим, е възможно пътуване с лична карта.
в. За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си или без двамата родители, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация) или акт на съд детето да напусне страната.
г. Други документи - в зависимост от законодателството на страната/страните дестинация.
27. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не представи или представи неправилно попълнена декларация, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи такса на ПОТРЕБИТЕЛЯТ за непроведеното пътуване.
28. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯТТ, като му предоставя необходимите документи/ резервации, ваучер, билети и др./.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
29. При поискване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя точна информация дали пътуването или ваканцията са подходящи с оглед на потребностите на ПОТРЕБИТЕЛЯТ;
30. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на туристическите услуги, описани в Договора.
31. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува,
както и да напусне държавите, включени в пътуването, в законово разрешени срокове.
32. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
33. При организирани групови пътувания ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове.
34. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да има сключена застраховка “Медицински разходи при болест и злополука”, като ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява сключването на такава /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/.
35. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави в съответствие с условията нанастоящите Общи условия и договора туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ и описани по-горе.
а. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за основни и допълнителни услуги, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е закупил индивидуално на място, а не чрез представител на ТУРОПЕРАТОРА.
б. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е нанесъл натрети лица по време на пътуването.
36. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ своевременно, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, необходимите документи за ползване натуристическите услуги, включени в пакета, като разписки, ваучери, билети и други, както и информация за часовете на отпътуване по разписание и когато е приложимо - информация за крайния срок за регистрация за качване на борда на превозното средство, както и за часовете по разписание на междинните спирания, транспортните връзки и пристигането.
УСЛОВИЯ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ
37. ТУРОПЕРАТОРЪТ представя в своите оферти и договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ настаняване, хранене и транспорт с категории/класове такива, каквито са според категоризацията на страните, в които се намират.
38. Цена за настаняване:
a. Основната цена по всяка оферта е за почиващ, настанен на редовно легло в двойна стая / ако не е упоменато друго/.
б. Доплащане за единична стая или отстъпка за дете и трето легло могат да се ползват, само ако в съответната оферта има цена за такова настаняване.
в. Третото легло е допълнително, като в повечето хотели е тип разтегателен диван и е подходящо за ползване най - вече от деца.
39. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако:
a. Стая с гледка към морето е частично преградена от дървета или друга растителност;
б. Хотел, описан като разположен на първа линия на брега, е разделен от плажната ивица с алея или улица;
ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ТУРОПЕРАТОРА
40. След сключването на договор за туристически пакет цената на туристическия пакет може да се увеличи само ако в договора изрично е предвидена такава възможност и ако е посочено, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на намаление на цената.
41. В договора за туристически пакет e посочен начинът, по който се изчислява промяната на цената на туристическия пакет, когато в него е предвидена такава възможност.
42. Увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само по изключение вследствие на промени във:
1. цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;
2. размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища, или
3. обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет.
43. При увеличението на цената на туристическия пакет с повече от 8 на 100, ПОТРЕБИТЕЛЯ има право в 7 дневен срок:
1. да приеме предложената промяна, или
2. да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора.
44. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага такъв.
45. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен съгласно т. 44 и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме туристически пакет-заместител, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява всички плащания, които е получил от ПОТРЕБИТЕЛЯТ или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи - не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.
46. Независимо от неговия размер увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само ако ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил ПОТРЕБИТЕЛЯ по ясен и разбираем начинза него, заедно с обосновка за увеличението и изчисления, предоставени на траен носител, не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
47. В случай че договорът за туристически пакет предвижда възможност за увеличение на цената, то тогава ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите по т. 42, когато намалението е настъпило след сключването на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет.
48. В случай на намаление на цената ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ. При поискване ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ доказателства за направените административни разходи.
49. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в 7-дневния срок по т. 43, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще счита, че предложените промени са приети.
50. Преди започването на изпълнението на туристическия пакет ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя едностранно клаузи в договора за туристическия пакет, различни от цената, когато промяната е незначителна и ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната по ясен, разбираем и видим начин на траен носител.
51. Когато преди започването на изпълнението на туристическия пакет ТУРОПЕРАТОРЪТ е принуден:
да промени съществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги по чл. 82, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма или
не може да изпълни някое от специфичните изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ, приети от ТУРОПЕРАТОРА по чл. 84, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма или предложи увеличение на цената на туристическия пакет с повече от 8 на сто,
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в 7-дневен срок:
1. да приеме предложената промяна, или
2. да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора.
52. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в 7-дневния срок пот. 51, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще счита, че предложените промени са приети.
53. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага такъв.
54. ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ без необосновано забавяне по ясен, разбираем и видим начин на траен носител за:
1. предложените промени в договора и за тяхното отражение върху цената на туристическия пакет;
2. срока, в рамките на който ПЪТУВАЩИЯТ има право да уведоми ТУРОПЕРАТОРА за решението си;
3. последиците, ако ПЪТУВАЩИЯТ не реагира в рамките на определения срок, и
4. когато е приложимо, за предложения туристически пакет-заместител и за неговата цена.
55. Когато промените в договора за туристически пакет или за туристически пакет- заместител водят до по-ниски качество или стойност на туристическия пакет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на съответно намаление на цената.
56. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме туристически пакет-заместител, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява всички плащания, които е получил от ПЪТУВАЩИЯ или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи - не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.
57. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да изменя несъществено някоя от основните
характеристики на туристическите услуги по чл. 82, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма, когато интересите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ налагат това.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ТУРОПЕРАТОРА
58. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:
1. набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил ПЪТУВАЩИЯ за прекратяването на договора в следните срокове:
а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай
на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;
в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни, или
2. ТУРОПЕРАТОРЪТ е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил ПЪТУВАЩИЯ за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
59. Дължимите суми или плащания се възстановяват на ПОТРЕБИТЕЛЯ без необосновано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора за туристически пакет.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ТАКСА ЗА
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
60. ПЪТУВАЩИЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
61. Когато ПЪТУВАЩИЯТ прекрати договора по т. 60, той е длъжен да заплати на ТУРОПЕРАТОРА такса за прекратяване на договора.
62. ПЪТУВАЩИЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.
63. При прекратяване на договора за туристически пакет съгласно т. 62 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.
РЕКЛАМАЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
64. ПЪТУВАЩИЯТ уведомява без необосновано забавяне ТУРОПЕРАТОРА за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая.
65. Когато някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в договора за туристическия пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да отстрани несъответствието, освен когато:
1. това не е възможно, или
2. е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги.
66. Когато значителна част от туристическите услуги не може да се изпълни съгласно предвиденото в договора за туристически пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ, без това да е свързано с допълнителни разходи за него, други подходящи туристически услуги по възможност със същото или с по-високо качество в сравнение с тези, посочени в договора, за да продължи изпълнението на договора за туристическия пакет, включително когато връщането на ПОТРЕБИТЕЛЯ до началния пункт на пътуването не е предоставено, както е договорено.
67. Когато предложените от ТУРОПЕРАТОРА други туристически услуги по ал. 7 за продължаване на изпълнението на договора водят до промяна в туристическия пакет в пакет с по-ниско качество от предвиденото в договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ подходящо намаление на цената.
68. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже предложените от ТУРОПЕРАТОРА други туристически услуги за продължаване на изпълнението на договора само когато те не са сравними с предвиденото в договора за туристически пакет или когато предложеното намаление на цената не е подходящо.
69. Когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както е предвидено в договора за туристически пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ поема разходите за настаняването на ПОТРЕБИТЕЛЯ по възможност в равностойна категория място за настаняване за срок не повече от три нощувки. Когато в друг нормативен акт в областта на правата на пътниците са предвидени по-големи срокове по отношение на съответните транспортни средства за връщането на ПОТРЕБИТЕЛЯ, се прилагат тези срокове.
70. Ограничаването на сроковете не се прилага по отношение на лица с ограничена подвижност съгласно определението в чл. 2, буква "а" от Регламент (ЕО) № 1107/2006на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, както и по отношение на придружаващите ги лица, бременните жени, непълнолетните лица без придружител, както и на лицата, нуждаещи се от специална медицинска помощ, при условие че ТУРОПЕРАТОРЪТ е бил уведомен за техните специфични нужди най-малко 48 часа преди започването на изпълнението на договора за туристически пакет.
71. Рекламацията трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително чрез обаждане, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено. Рекламацията може да бъде подадена и устно.
72. При подаване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
73. Предявяването на рекламацията става до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
74. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на подходящо намаление на цената за времето, през което е имало несъответствие на предоставените услуги с договора за туристическия пакет, освен ако ТУРОПЕРАТОРЪТ докаже, че липсата на съответствие се дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
75. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение от ТУРОПЕРАТОРА за всички имуществени и неимуществени вреди, претърпени в резултат на липсата на съответствие с договора за туристически пакет.
76. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на обезщетение за претърпени вреди, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ докаже, че липсата на съответствие се дължи на:
1. ПЪТУВАЩИЯ;
2. трето лице, несвързано с предоставянето на включените в договора за туристически пакет туристически услуги, и не може да се предвиди или да се предотврати;
3. непреодолими и извънредни обстоятелства.
77. Когато отговорността на доставчиците на туристически услуги, включени в договора за туристически пакет, се определя от международни договори, ратифицирани, обнародвани в "Държавен вестник" и влезли в сила за Република България, или когато тези международни договори ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на доставчика, същите ограничения се прилагат и за ТУРОПЕРАТОРА.
78. Когато отговорността на доставчиците на туристически услуги, включени в договора за туристически пакет, не се определя от международни договори, ратифицирани, обнародвани в "Държавен вестник" и влезли в сила за Република България, или когато тези международни договори не ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на доставчика, договорът за туристически пакет може да предвиди горна граница на отговорността на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ вследствие на неизпълнение или на неточно изпълнение на договора. Уговорената в договора за туристически пакет горна граница на отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в размер на трикратния размер на цената на туристическия пакет.
79. Клаузата на т. 78 не се прилага в случаите на нанесена телесна повреда на ПОТРЕБИТЕЛЯ и в случаите на вреди, причинени умишлено или поради небрежност.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
80. Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или прекратяван само с двустранни писмени споразумения и при спазване на Закона за туризма.
81. За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.
82. При спор между страните, ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да предприеме мерки за доброволно уреждане на спора, включително чрез възможности за рекламации, сигнали, жалби и други, отправени от ПОЧИВАЩИЯ до него.
83. В случай, че страните не могат да разрешат възникнал спор помежду си по извънсъдебен ред, спорът се отнася за разрешаване до компетентния съд.
84. С подписването на общите условия към договора за туристически пакет ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е получил информация за условията за сключване на застраховка за покриване на разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява от свое име и от името на придружаващите го лица, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.